DATGANIAD O FWRIAD

 Logo

Mae Ysgol Parcyrhun yn gymuned ddiogel, ofalgar lle bydd bob plentyn yn cael y cyfle i gyflawni i’w botensial llawn a datblygu’n aelod gwerthfawr o’r gymdeithas. Rydym wrth ein bodd i groesawu eich plentyn i’r ysgol a mawr obeithiwn y byddant yn hapus yn ein hysgol.

 

 “Ein nod yw i sicrhau bod yr holl blant, beth bynnag eu gallu yn cyrraedd eu llawn potensial mewn awyrgylch hapus a diogel.”

 

Yn Ysgol Parcyrhun School ein bwriad yw: 

¨     gofalu am bob plentyn

¨     hybu rhagoriaeth a gwelliant parhaus

¨     gwerthfawrogi cyfraniad yr unigolyn 
¨     datblygu dysgwyr hyderus ac annibynnol 
¨     rhoi pwyslais ar ddatblygu sgiliau, yn benodol sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGaCh
¨     hybu datblygiad esthetig, ysbrydol , moesol a chymdeithasol 
¨     datblygu hunan ddisgyblaeth, safonau uchel o gwrteisi, cyflwyniad ac ymddygiad.
¨     creu ethos cynhwysol a gofalgar
¨     dysgu’r plant i werthfawrogi a pharchu eu hunain ac eraill 
¨     hybu cysylltiadau cryf rhwng rhieni a’r gymuned ehangach
¨     cael hwyl wrth ddysgu!


Ein gobaith yw:

Y bydd plant, rhieni, staff a llywodraethwyr yn gweithio gydai’i gilydd i greu ysgol hapus, gynhyrchol a symbylol.