CYNNYDD PLANT AC ADRODD I RIENI

Mae’r ysgol yn dilyn polisi asesu parhaus ac yn adrodd yn ffurfiol ar gyflawniad ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2.  Anfonir Adroddiadau Blynyddol at rieni ar ddiwedd y flwyddyn ysgol ynghyd ag asesiadau athrawon ar ddiwedd y Cyfnodau Allweddol a chanlyniadau Profion Cenedlaethol Darllen ac Ysgrifennu.  Cynhelir nosweithiau agored dair gwaith y flwyddyn lle y  caiff rhieni gyfle i ymweld â’r ysgol a chael sgwrs â’r athro dosbarth am ddatblygiad eu plentyn.

 

GOSOD TARGEDAU

Gosodwyd targedau yn flynyddol er mwyn sicrhau cynnydd. Gweler disgrifiad llawn o systemau asesu a gosod  targedau yr ysgol yn y Polisi Asesu.