Gwybodaeth i rieni 2019/2020

 

https://www.sirgar.llyw.cymru/media/1215929/infoforparents_2018_cymraeg.pdf

 

Gwefan derbyn i ysgolion:

 

http://www.sirgar.llyw.cymru/derbyn-i-ysgolion

 

 

Mae’r Ysgol yn gweithredu yn unol â pholisi derbyn y sir sy’n sicrhau cyfle cyfartal a chyfleoedd i blant sydd ag anableddau.  Gofynnwn i rieni sy’n dymuno anfon eu plant i Ysgol Parcyrhun gysylltu â’r ysgol a llenwi cais ar lein yn dilyn canllawiau derbyn Cyngor Sir Gaerfyrddin.  Anfonir pecyn gwybodaeth / llythyr derbyn at rieni yn dilyn hynny.  Mae’r plant yn medru dechrau’r ysgol ar ddechrau’r tymor y maent yn cyrraedd eu pedair oed.  Mae hyn yn golygu trefnu dosbarthiadau cymysg eu hoed yn ôl yr angen.  Trefnir iddynt dreulio diwrnod trosglwyddo ar ddiwedd y tymor cyn iddynt ddechrau yn yr ysgol.  Gwahoddir rhieni yn ogystal i ymweld â’r ysgol yn ystod y tymor cyn i’w plentyn gael ei derbyn i’r ysgol er mwyn trafod unrhyw faterion sy’n codi.   Mae lle i 27 o blant oed derbyn yn flynyddol.

 

‘Bydd y Cyngor drwy’r Rheolwr Derbyniadau yn cyfarwyddo Cyrff Llywodaethol, a thrwyddynt y Pennaeth, i’w gwneud hi’n eglur i rieni pan fydd plentyn o du allan y dalgylch yn cael mynediad i’r ysgol y gall hynny gael effaith ar y trosglwyddiad i addysg uwchradd.  Nid yw’n dilyn fod mynediad i ysgol gynradd yn hawlio mynediad i ysgol uwchradd y dalgylch: cyfeiriad cartref y plentyn sy’n dynodi’r ysgol uwchradd y bydd yn cael mynediad iddi.  Mae adborth wrth rieni yn y Broses Apeliadau yn nodi nad yw hyn bob amser yn eglur o’r dechrau.’ Cyngor Sir Gaerfyrddin 2010

 

 

Please click to open

Poster A3

File size: 345 KB (PDF File)