Mae pob aelod o staff yr ysgol hon yn gyfrifol am ddiogelu ac amddiffyn plant.  Os ceir pryderon ynglyn ag esgeulustra neu gam-drin corfforol emosiynol neu rywiol, yna mae’n ddyletswydd ar y staff yn unol â Threfn Diogelu Plant y Sir, i sôn am y mater wrth Gyd– gysylltydd Diogelu plant yr Ysgol.  Gall Cyd-gysylltydd yr ysgol ymgynghori â chyd-weithwyr proffesiynol yn ogystal ag asiantaethau perthnasol megis y Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol, yn unol â chanllawiau a phrotocol y Sir.   Gellir darllen Polisi Diogelu’r ysgol trwy wneud cais i swyddfa’r ysgol.

Yn dilyn y trafodaethau hyn, efallai y bydd rhaid i gyd-gysylltydd yr ysgol gyfeirio’r plentyn yn swyddogol i’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, yn unol â chanllawiau a phrotocol y sir.  Yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n penderfynu os oes angen gweithredu neu beidio.  Oblegid natur y cyhuddiadau, ni fydd bob amser yn briodol i drafod y materion gyda’r rhieni cyn cyfeirio’r plentyn. 

Y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r heddlu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gyhuddiadau.  Y Pennaeth, Mrs B. Martin yw Cyd-gysylltydd Diogelu Plant yr ysgol a’r Dirprwy Mrs N. Hallam sy’n ymgymryd â’r cyfrifoldeb hwn yn ei habsenoldeb y Pennteacher.  Mr P. Harry yw’r llywodraethwr penodedig sydd â chyfrifoldeb am ddiogelu ac amddiffyn plant.

 

DIOGELWCH YR YSGOL

Nid oes modd agor drysau’r ysgol o’r tu allan ac felly ceir mynediad i’r ysgol i  ymwelwyr trwy’r brif fynedfa wrth Swyddfa’r ysgol.  Mae iard yr ysgol yn gaeëdig.  Hefyd mae  larymau tân a larymau lladron yn yr ysgol.

 

OPERATION ENCOMPASS

 

Please click to open

Llythyr Operation Encompass

File size: 221 KB (Word File)