Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Parcyrhun 

 

Dyrennir y Grant Amddifadedd Disgyblion i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys eu bod ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (e-FSM) a disgyblion sydd wedi derbyn gofal yn barhaus am fwy na chwe mis (LAC).

Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at newidiadau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol  am ddim neu sy’n LAC.

Fel ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham a ganlyn:

 

1.    nodi’r grŵp targed o ddisgyblion, ei nodweddion a’i anghenion

2.  cynllunio ymyraethau sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau

3.  monitro a gwerthuso effaith adnoddau

 

Yn 2016-17 rhoddwyd i Ysgol ddyraniad Grant Amddifadedd disgyblion o £49,450, Grant Amddifadedd Blynyddoedd Cynnar £3,300 – Cyfanswm £52,750 

Yn Ysgol Parcyrhun mae gennym gynllun cynhwysfawr, sydd wedi’i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ac ERW, i hyrwyddo cynnydd a chael gwared ar rwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:

·       wella dysgu ac addysgu drwy ddarparu rhaglen gefnogi- sy’n cynnwys athrawes arbenigol a chymorthyddion i arwain grwpiau ffocws ac ymyrraeth.

·       darparu rhaglenni ymyrraeth a chymorth y profwyd eu bod yn cael yr effaith fwyaf a’u bod yn gynaliadwy fel Chwarae Cadarnhaol, CHATT, Dyfal Donc Darllen, Hwb Ymlaen Mathemateg, Mathemateg Mwy Abl a Thalentog, RWI, Llythrennau a Synau/ Tric a Chlic, Iaith a Lleferydd

·       darparu hyfforddiant penodol o safon uchel i staff ysgolion, yn cynnwys ar yr uchod a strategaethau ychwanegol

·       cyflwyno a defnyddio systemau olrhain data i nodi anghenion dysgwyr, targedu ymyraethau a monitro effaith.

·       gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion eraill, y gymuned a sefydliadau eraill sy’n cynnwys arbenigwyr a chymorth meddygol

·       gwella presenoldeb y grŵp targed drwy ddefnyddio systemau monitor ac ymyraethau.

·       datblygu capasiti arweinyddiaeth i flaenoriaethu’r effaith ar ansawdd y ddarpariaeth a’r  canlyniadau i gefnogi dysgwyr a’u teuluoedd.

 

 

Mae ein cynllun manwl sy’n cynnwys manylion mewn perthynas â sut rydym yn gwario’r grant ar gael gan y Pennaeth.