Please click to open

Polisi Cwynion

File size: 124 KB (Word File)

YSGOL PARCYRHUN 

POLISI CWYNION

 

 RHAGARWEINIAD

 

Yn Ysgol Gymraeg Parcyrhun, rydym yn ymdrechu i ddarparu addysg dda i’n

holl blant. Mae’r pennaeth a’r staff yn gweithio’n galed iawn i feithrin perthynas dda gyda’n holl rieni. Serch hynny, mae’n ofynnol i’r ysgol gael gweithdrefnau rhag ofn i rieni neu warcheidwaid gwyno. Mae’r polisi canlynol yn disgrifio’r gweithdrefnau y mae’r ysgol yn eu dilyn mewn achosion o’r fath.

Os yw rhieni’n anhapus â’r addysg y mae eu plentyn yn ei derbyn, neu os oes ganddynt bryderon sy’n ymwneud â’r ysgol, rydym yn eu hannog i siarad ag athrawon dosbarth eu plant ar unwaith.

 

Rydym fel ysgol ac fel Corff Llywodraethol yn dilyn y drefn gwyno enghreifftiol a awgrymwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n weithdrefn tri cham:

 

Cam A – Yn bennaf, mae hyn yn cynnwys trafodaeth anffurfiol gyda'r athro neu'r person dynodedig. Yn y rhan fwyaf o achosion, byddem yn disgwyl y byddai'r mater sydd yn peri pryder yn cael ei ddatrys yn anffurfiol yng Ngham A.

 

Cam B - Os ydych yn teimlo nad yw'r mater a achosodd bryder i chi ar y dechrau wedi'i ddatrys, dylech gyflwyno cwyn ysgrifenedig i'r Pennaeth. Bydd y Pennaeth yn ymchwilio i'ch cwyn ac yn cwrdd â chi.

 

Cam C - cwyn ffurfiol i Gadeirydd y Llywodraethwyr. Os na chaiff y gŵyn ei datrys yng Ngham B, dylai’r pwyllgor a sefydlwyd gan y corff llywodraethu i ymdrin â chwynion ystyried y gŵyn.

 

Mae copi o'r Weithdrefn Gwyno llawn ar gael ar gais wrth y Pennaeth.

 

NODAU

 

Nod Ysgol Parcyrhun yw bod yn deg, yn agored ac yn onest wrth ymdrin ag unrhyw gŵyn. Rydym yn ystyried yr holl gwynion yn ofalus, ac yn ymdrin â hwy gyn gynted â phosib. Ein nod yw datrys unrhyw gŵyn drwy ddeialog a dealltwriaeth ar ran y ddwy ochr. Ym mhob achos, buddiannau’r plentyn sydd bwysicaf. Rydym yn rhoi digon o gyfle i drafod cwynion yn llawn ac yna’u datrys.

 

Y BROSES GWYNO

 

Os oes gan rieni bryderon am unrhyw beth sy’n ymwneud â’r addysg yr ydym yn ei

chynnig yn ein hysgol, dylent, yn y lle cyntaf, drafod y mater gydag athrawon dosbarth eu plant trwy wneud apwyntiad. O brofiad, gellir datrys y rhan fwyaf o bryderon yn gadarnhaol drwy wneud hyn. Mae’r holl athrawon yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr holl blant yn hapus yn yr ysgol, ac yn datblygu’n dda; yn naturiol, maent yn awyddus i wybod a oes unrhyw broblem, er mwyn iddynt gymryd camau cyn i’r mater effeithio’n andwyol ar gynnydd y plentyn.

 

Os yw rhieni’n teimlo nad yw’r sefyllfa wedi’i datrys yn foddhaol drwy gysylltu â’r

athro dosbarth/athrawes ddosbarth, neu os yw eu pryder o natur ddifrifol, dylent drefnu amser i drafod hynny gyda’r pennaeth neu’r dirprwy. Mae’r pennaeth yn ystyried unrhyw gŵyn ynddifrifol, ac yn ymchwilio i bob achos yn drwyadl. Fel arfer, bydd y rhan fwyaf o gwynion yn cael eu datrys yn ystod y cam hwn.

Yr unig adeg y dylid cyflwyno cwyn ffurfiol i’r corff llywodraethu yw pan fo cwyn anffurfiol heb gael ei ddatrys. Rhaid cyflwyno’r gŵyn hon mewn llythyr, gan ddisgrifio natur y gŵyn, a sut y mae’r ysgol wedi ymdrin â hynny hyd yn hyn. Dylai’r rhieni anfon y gŵyn ysgrifenedig hon at gadeirydd y llywodraethwyr.

Rhaid i’r corff llywodraethu ystyried pob cwyn ysgrifenedig o fewn tair wythnos o’I derbyn. Bydd yn trefnu cyfarfod i drafod y gŵyn, gan wahodd y person sy’n cyflwyno’r gŵyn i’r cyfarfod er mwyn trafod y gŵyn ymhellach. Bydd yr ysgol yn rhoi tri diwrnod o rybudd o leiaf i’r achwynydd ynghylch y cyfarfod.

Ar ôl clywed yr holl dystiolaeth, bydd y llywodraethwyr yn ystyried eu penderfyniad ac yn hysbysu’r rhieni drwy lythyr. Bydd y llywodraethwyr yn gwneud eu gorau glas i ddatrys y gŵyn er boddhad y rhieni. Os na chaiff y gŵyn ei datrys, gall rhieni gyflwyno eu hachos i’r AALl. Mae mwy o wybodaeth ynghylch y broses hon ar gael gan yr ysgol neu gan yr AALl. Bydd person

annibynnol yn cadeirio cyfarfod pellach, a fydd yn ystyried yr holl dystiolaeth ac yn dod i benderfyniad mewn ymgais i ddatrys y gŵyn. Os yw rhieni’n parhau’n anfodlon ar y ffordd y cafodd y gŵyn ei thrin, mae ganddynt hawl i apelio at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg.

 

MONITR0 AC ADOLYGU

 

Mae’r llywodraethwyr yn monitro’r weithdrefn gwyno er mwyn sicrhau bod yr holl

gwynion yn cael eu trin yn briodol. Bydd y llywodraethwyr yn ystyried unrhyw benderfyniad lleol neu genedlaethol a allai effeithio ar y broses gwyno, ac addasu’r polisi hwn yn ôl y galw. Mae’r polisi hwn ar gael i’r holl rieni, fel y gallant ymgyfarwyddo â’r broses gwyno.

 

Adolygwyd y polisi hwn gan y staff ar 07/11/16.  Ail-fabwysiadwyd y polisi gan  Gorff Llywodraethol Ysgol Parcyrhun ar 09.11.16

Arwyddwyd:  _____________ ( Cadeirydd y Llywodraethwyr)

Dyddiad:        _____________

Arwyddwyd:  _____________ ( Pennaeth)

Dyddiad:        _____________