Please click to open

PROSBECTWS 2016 17

File size: 542 KB (Word File)

GWYBODAETH CYFFREDINOL

Pennaeth

Mrs. Bethan Martin

General Information

 

Cyfeiriad

          Heol Villiers

          Rhydaman,

          Sir Gaerfyrddin

          SA18 3HB

 

Rhif ffôn:

01269 593398

E-bost

admin@

parcyrhun.ysgolccc.org.uk

Gwefan

www.parcyrhun.amdro.org.uk

Cadeirydd y Llywodraethwyr

Mrs. I. Hopkins

Math o ysgol:

Categori A/ B

 

 

DATGANIAD O FWRIAD

 
 

‘ Gorau dysg, cyd-ddysgu’

 

 

 

 

 

 

Mae Ysgol Parcyrhun yn gymuned ddiogel, ofalgar lle bydd bob plentyn yn cael y cyfle i gyflawni i’w botensial llawn a datblygu’n aelod gwerthfawr o’r gymdeithas. Rydym wrth ein bodd i groesawu eich plentyn i’r ysgol a mawr obeithiwn y byddant yn hapus yn ein hysgol.

“Ein nod yw i sicrhau bod yr holl blant, beth bynnag eu gallu yn cyrraedd eu llawn potensial mewn awyrgylch hapus a diogel.”

Yn Ysgol Parcyrhun School ein bwriad yw: 

¨      gofalu am bob plentyn

¨      hybu rhagoriaeth a gwelliant parhaus

¨      gwerthfawrogi cyfraniad yr unigolyn 

¨      datblygu dysgwyr hyderus ac annibynnol 

¨      rhoi pwyslais ar ddatblygu sgiliau, yn benodol sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGaCh

¨      hybu datblygiad esthetig, ysbrydol , moesol a chymdeithasol 

¨      datblygu hunan ddisgyblaeth, safonau uchel o gwrteisi, cyflwyniad ac ymddygiad.

¨      creu ethos cynhwysol a gofalgar

¨      dysgu’r plant i werthfawrogi a pharchu eu hunain ac eraill 

¨      hybu cysylltiadau cryf rhwng rhieni a’r gymuned ehangach

¨      cael hwyl wrth ddysgu!

Ein gobaith yw: 

Y bydd plant, rhieni, staff a llywodraethwyr yn gweithio gydai’i gilydd i greu ysgol hapus, gynhyrchol a symbylol. 

 

 

GWYBODAETH

Lleolir Ysgol Parcyrhun ar gyrion tref Rhydaman, Sir Gaerfyrddin.

Mae’r ysgol a agorwyd yn 1909 yn ysgol gynradd Categori A/B sef ysgol sydd â ffrydiau Cymraeg a Saesneg.  Mae tua 212 o ddisgyblion ar y gofrestr mewn dosbarthiadau gallu cymysg.  Sefydlwyd Canolfan Adnoddau i Blant â Nam ar eu Clyw yn yr ysgol yn 2004.

Mae 9 ystafell ddosbarth gennym sy’n cynnwys ystafell i’r Cylch Meithrin lleol ac 8 dosbarth prif ffrwd.  Lleolwyd y Ganolfan Adnoddau i Blant â Nam ar eu Clyw yn ystafell ddosbarth ychwanegol ar iard yr ysgol.  Mae gennym neuadd fawr sy’n ganolfan i fywyd yr ysgol, dyma ein lle cwrdd ar gyfer gwasanaethau, y ffreutur, gwersi Addysg Gorfforol, clybiau brecwast ac ar ôl ysgol a chlybiau allgyrsiol!

Mae gan Ysgol Parcyrhun staff sy’n ffurfio tîm cyfeillgar a gweithgar.  Mae gan bob aelod o staff gyfrifoldeb am wahanol feysydd o’r cwricwlwm.  Mae’r ysgol yn ymrwymiedig i ddatblygiad proffesiynol parhaus er mwyn galluogi staff i gyflawni eu rolau’n effeithiol.  Yn ogystal â’r athrawon mae gennym nifer o gynorthwywyr dosbarth sy’n cefnogi athrawon a phlant yn effeithiol.

Mae tua 35% o’r plant ar y gofrestr AAY sy’n derbyn cefnogaeth a chymorth ychwanegol.

Mae gan yr ysgol ysgrifenyddes ysgol a phedair goruchwylwraig amser cinio sy’n rhoi gwasanaeth dda i’r ysgol.

Mae’r ysgol yn ymwneud a  digwyddiadau chwaraeon yn yr ardal ac mae ein gweithgareddau allgyrsiol yn cynnwys Clwb Campau’r Ddraig, Clwb Garddio, Clwb Coginio, Clwb yr Urdd, Côr yr Ysgol, Clwb Cyfrifiaduron a Chlwb Darllen.

Croesawir rhieni i gynorthwyo yn yr ysgol â gweithgareddau megis darllen, coginio, celf a chlybiau allgyrsiol.

Mae gennym Gymdeithas Rhieni Athrawon fywiog sy’n cyfarfod yn rheolaidd.  Mae’r gymdeithas wedi cyflwyno nifer helaeth o roddion i’r ysgol er lles y plant.  Mae Llywodraethwyr yr ysgol yn dangos cefgnogaeth a diddordeb byw yn y plant a’r ysgol ac maent yn ymweld â’r ysgol yn rheolaidd.

 

STAFF

Pennaeth

Mrs B. Martin

Dirprwy Bennaeth

Mrs N. Hallam

Athrawon

Mrs G. Jones

Mrs M. Higgins

Mrs M. Richards / Miss C. Thomas

Mrs N. Davies

Miss C. Rees

Miss J. Davies

Miss R. Wilcox

Mrs G. Brown

Mrs R. Davies

Mrs S. Protheroe / Mr P. Davies

Mr A. Hicks

Ysgrifenyddes yr Ysgol

Clerc Arian Cinio

Mrs M. Jones

Mrs J. Lewis

Goruchwylwyr Amser  Cinio

Mrs J. Lewis

Mrs M. Duke

Mrs A. Marshall

Ms N. Kelly

Cynorthwywyr Dosbarth

Mrs J. Jones

Miss L. Evans

Mrs S. Williams

Mrs T. Ingham

Miss G. Thomas

Miss E. Thomas

Mrs S. Davies

Mrs A. Jones

Mrs J. Miles

Mrs K. Davies

Miss L. Evans

Mrs A. Richards

Mrs A. Morris

Cogyddes

Staff Cynorthwyol y Gegin

Mrs K. Davies

Mrs B. Jenkins

Mrs S. Morgan

Gofalwr

Glanhawyr   

 

Mr P Mann

Mr M. Watkins/ Mrs W. Watkins

 

Y CORFF LLYWODRAETHU

Cadeiryddes y Llywodraethwyr

Mrs I.Hopkins

Pennaeth

Mrs B. Martin

Awdurdod Lleol

Cyng. P. Cooper

Mr P. Harry

Cyng. A. Davies

Aelodau Cymunedol

Cyng. Carol Cadman

Mrs K.Treharne

Mrs J. Roberts

Ms P. Treharne

Rhiant-lywodraethwyr

Mr D. A. Jones

Mr N. Donovan

Mrs V. Thomas

Mr J. Davies

Athro-lywodraethwyr

Mrs N. Hallam

Mrs G. Jones

Staff (nad ydynt yn dysgu)

Mrs J. Lewis

 

 

Os oes angen cysylltu ag unrhyw aelod o’r Corff Llywodraethu neu os hoffwch edrych ar agenda/ munudau Cyfarfodydd y Corff Llywodraethu cysylltwch â’r ysgol i wneud trefniadau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREFNIADAETH

Bydd trefniadaeth y dosbarthiadau ar gyfer y flwyddyn 2015-16 fel a ganlyn:

 

CLASS

TEACHER

TOTAL

Blwyddyn 5/6 (Saesneg)

Mrs M. Higgins

24

Blwyddyn 5/6 (Cymraeg)

Mrs N. Hallam

23

Blwyddyn 3/4 (Cymraeg)

Mrs M. Richards

23

Blwyddyn 3/4 (Saesneg)

Mrs G. Jones

21

Blwyddyn 1/ 2  (Saesneg)

Mrs N. Davies

28

Blwyddyn 1/2 (Saesneg)

Miss R. Wilcox

23

Meithrin /Derbyn

( Cymraeg)

Miss J. Davies

21

Meithrin /Derbyn  (Saesneg)

Miss C. Rees

26

Canolfan Adnoddau I Blant â Nam ar eu Clyw

Mrs G. Brown

12

 

CYFANSWM

201

 

 

 

 

DERBYNIADAU YSGOL

 

Mae’r Ysgol yn gweithredu yn unol â pholisi derbyn y sir sy’n sicrhau cyfle cyfartal a chyfleoedd i blant sydd ag anableddau.  Gofynnwn i rieni sy’n dymuno anfon eu plant i Ysgol Parcyrhun gysylltu â’r ysgol a llenwi cais ar lein yn dilyn canllawiau derbyn Cyngor Sir Gaerfyrddin.  Anfonir pecyn gwybodaeth / llythyr derbyn at rieni yn dilyn hynny.  Mae’r plant yn medru dechrau’r ysgol ar ddechrau’r tymor y maent yn cyrraedd eu pedair oed.  Mae hyn yn golygu trefnu dosbarthiadau cymysg eu hoed yn ôl yr angen.  Trefnir iddynt dreulio diwrnod trosglwyddo ar ddiwedd y tymor cyn iddynt ddechrau yn yr ysgol.  Gwahoddir rhieni yn ogystal i ymweld â’r ysgol yn ystod y tymor cyn i’w plentyn gael ei derbyn i’r ysgol er mwyn trafod unrhyw faterion sy’n codi.   Mae lle i 27 o blant oed derbyn yn flynyddol. 

 

‘Bydd y Cyngor drwy’r Rheolwr Derbyniadau yn cyfarwyddo Cyrff Llywodaethol, a thrwyddynt y Pennaeth, i’w gwneud hi’n eglur i rieni pan fydd plentyn o du allan y dalgylch yn cael mynediad i’r ysgol y gall hynny gael effaith ar y trosglwyddiad i addysg uwchradd.  Nid yw’n dilyn fod mynediad i ysgol gynradd yn hawlio mynediad i ysgol uwchradd y dalgylch: cyfeiriad cartref y plentyn sy’n dynodi’r ysgol uwchradd y bydd yn cael mynediad iddi.  Mae adborth wrth rieni yn y Broses Apeliadau yn nodi nad yw hyn bob amser yn eglur o’r dechrau.’

                                                                               Cyngor Sir Gaerfyrddin 2010

 

ORIAU’R YSGOL

 

Adran y Cyfnod Sylfaen: 9:00yb – 11.50yb, 12:50yh – 3.00yh

 

Adran Iau: 8:50yb-12:00yh, 12:50yh – 3:10yh

 

Ceir egwyl fer yn ystod sesiwn y bore a’r prynhawn.

 

Dylid sicrhau bod y plant yn cyrraedd yr ysgol yn brydlon ar gyfer dechrau’r diwrnod ysgol.  Dylai plant yr Adran Iau gyrraedd yr ysgol rhwng 8:40 a 8:50 yb.  Bydd aelodau staff ar ddyletswydd am 8:40 yb.  Dylai plant Adran y Cyfnod Sylfaen gyrraedd yr ysgol rhwng 8:50 a 9:00 yb.  Bydd aelodau staff ar ddyletswydd am 8:50 yb.  Dylid casglu’r plant yn brydlon ar ddiwedd y dydd.

 

 

 

 

CINIO YSGOL

 

Darperir cinio ysgol yn yr ysgol.  Ar hyn o bryd y gost yw £2.40 y dydd, £12.00 yr wythnos. Dylid talu arian cinio trwy siec neu arian parod yn wythnosol trwy roi amlen ag enw a dosbarth eich plentyn wedi ei farcio’n glir yn y bocs Arian Cinio yng nghyntedd y Cyfnod Sylfaen.

 

Rhoddir prydau ysgol am ddim i blant os yw’r rhieni yn derbyn Cymorth Incwm.

Cysylltwch â’r ysgol neu Swyddfa Cinio am Ddim y Sir (01267 224532) am fanylion pellach a ffurflen gais.  Mae cyfleusterau ar gyfer bwyta brechdanau ar gael.  Gofynnwn yn garedig i chi beidio danfon diodydd ffisi, melys neu diodydd mewn poteli gwydr i’r ysgol.  Dylai bocsys brechdanau fod yn iachus.

 

GWISG YSGOL

 

Rydyn ni’n annog y disgyblion i’w gwisgo bob dydd er mwyn ennyn parch ac agweddau positif tuag at yr ysgol.  Gellir prynu’r wisg o siop Eirllin yn Rhydaman.

 

 

Merched                                                                 Bechgyn                                     

Sgert / Pinaffor Lwyd                                             Trowsus llwyd

Crys Polo Coch neu gwyn                                          Crys polo coch neu gwyn     

Crys chwys coch                                                      Crys chwys coch

Cardigan goch                                 

 

ARIAN

 

Dylid anfon arian cinio, arian ar gyfer ymweliadau addysgol ac ati i’r ysgol mewn amlen wedi’i selio ac wedi’i labelu’n glir ag enw a dosbarth eich plentyn.

 

POLISI CODI TÂL

 

Gofynnir i rieni dalu, a hynny’n wirfoddol, am y canlynol:

 

  • ymweliadau addysgol / teithiau ysgol

 

  • bysiau ar gyfer gweithgareddau chwaraeon a.y.b.

 

  • ymweliadau gan gwmnïau theatre a siaradwyr / ymwelwyr eraill

 

  • rhai clybiau ( pan fo darparwyr allanol)

 

Heb gefnogaeth ariannol gan rieni, ni fydd yn bosib i rai o’r gweithgareddau hyn ddigwydd! Ni fydd plentyn yn cael ei wahardd rhag cymryd rhan os yw ei rieni’n methu â thalu.  Os oes problem wirioneddol, dylech gysylltu â’r Pennaeth bob amser

 

IECHYD, LLES A DIOGELWCH

 

Cymerir pob gofal posibl am ddiogelwch y plant tra byddant yn yr ysgol.  Os bydd plentyn yn sâl neu mewn damwain cysylltir â’r rhieni, yna os fydd angen, eir â’r   plentyn i Adran Ddamweiniau yr Ysbyty lleol.  Rhoddir moddion i blentyn mewn achosion arbennig yn unig— a hynny ar ôl derbyn cyfarwyddyd ysgrifenedig gan riant.   Os oes angen i’ch plentyn dderbyn moddion yn ystod diwrnod ysgol fe fydd angen i rieni drafod hyn â’r ysgol a llenwi ffurflen Gweinyddu Moddion.  Ni chaniateir i blentyn adael yr ysgol yn gynnar heb ganiatâd.  Os fydd newid yn y modd y bydd y plentyn yn mynd adref gofynnir i rieni ddweud wrth y pennaeth neu athro’r plentyn o flaen llaw am y trefniadau a wnaed.  Rhaid i bob ymwelydd ymweld â’r brif fynedfa cyn cael mynediad i’r ysgol.  Cynhelir ymarferion tân yn dymhorol.

Mae nyrs yr ysgol yn ymweld â’r ysgol yn rheolaidd.  Bydd archwiliadau clyw, golwg a deintyddol yn digwydd yn ystod cyfnod y plant yn yr ysgol. Caiff asesiadau risg eu cwbwlhau yn rheolaidd i sicrhau fod yr adeilad, y safle a mannau ymweld yn ddiogel i’r plant, i’r staff ac i ymwelwyr.

 

 Mae gan yr ysgol bolisi Iechyd a Diogelwch sydd ar gael yn yr ysgol i’w ddarllen.

 

GORUCHWYLIAETH

 

Sicrheir goruchwyliaeth o’r holl blant yn ystod y diwrnod ysgol. Yn ystod gwersi yr athrawes ddosbarth sy’n gyfrifol am oruchwyliaeth y plant.  Mae aelodau staff yr ysgol yn goruchwylio’r plant yn ystod amser chwarae bore a phrynhawn. Yn ystod yr awr ginio y goruchwylwyr cinio (sy’n atebol i’r Pennaeth) sy’n goruchwylio’r plant.

 

 

 

 

 

DAMWEINIAU

 

Mewn achos argyfwng fe fydd yr aelod o’r staff, sef y person sydd ar ddyletswydd yn ymdrin â’r plentyn.  Mae offer Cymorth Cyntaf priodol ar gael yn yr ysgol.  Fe fydd yr aelod o staff ar ddyletswydd yn asesu’r achos a phenderfynu os oes angen gweithredu ymhellach.  Os oes angen, fe fydd yr ysgol yn cysylltu â rhieni/ gofalwyr y plentyn. Os nad yw’n bosib cysylltu â rhieni, trefnir i fynd a’r plentyn i’r doctor/ysbyty yn ôl yr angen.  Mewn achos dolur i’r pen, cysylltir â rhieni ar bob achlysur.

 

 

 

RHIFAU FFÔN

 

Cedwir rhifau ffôn argyfwng yn swyddfa yr ysgol ar gyfer achosion damweiniau a salwch.  Dylid sicrhau eu bod yn cael eu diweddaru.  Anfonir Ffurflen Gyswllt at rieni ar ddechrau bob blwyddyn ysgol i’r perwyl hynny.

 

 

CYFLEOEDD CYFARTAL

 

Rydym fel ysgol yn hyrwyddo tegwch a chydraddoldeb yn yr addysg a gynigwn yn yr ysgol.  Nid yw Ysgol Parcyrhun yn gwahaniaethu yn erbyn neb, boed yn staff, disgyblion neu ymwelwyr, ar sail eu rhyw, hil, anabledd, crefydd neu liw.

Rydym fel ysgol yn sicrhau fod yr holl ddisgyblion yn derbyn yr un cyfleoedd addysgol.  Anelwn fel ysgol at waredu gwahaniaethu anuniongyrchol sy’n medru atal addysg gyflawn.

 

DISGYBLION SYDD AG ANABLEDDAU

 

Gwneir trefniadau arbennig rhwng yr ysgol a’r cartref pan fo disgybl sydd ag anableddau yn cychwyn yn yr ysgol.  Cysyllter â’r pennaeth am ragor o fanylion.  Mae’r ysgol yn sensitif i anghenion disgyblion sydd ag anableddau ac yn gwneud pob ymdrech i’w cynnwys ym mhob agwedd o fywyd a gwaith yr ysgol. Mae gan yr ysgol toiledau anabl, rampiau a.y.b er mwyn sicrhau mynedfa i unrhyw ddisgyblion sydd ag anghenion symudoldeb, er mwyn sicrhau cynhwysiant a mynedfa i bob agwedd o’r cwricwlwm ac amgylchedd  yr ysgol.  Cynhwysir plant ag anableddau yn y brif ffrwd ac yn y Ganolfan Adnoddau i Blant â Nam ar eu Clyw.  Mae trefniadau derbyn i blant ac anableddau yn dilyn canllawiau yr Awdurdod Lleol.

 

CYNLLUN HYGYRCHEDD

 

Datblygwyd Y Cynllun Hygyrchedd gan ddefnyddio gwybodaeth o’r Awdurdod Lleol, disgyblion, rhieni, staff a llywodraethwyr yr ysgol.  Hefyd, ymgynghorwyd ag asianteithiau allanol ac arbenigwyr. Defnyddir gwybodaeth y ddogfen hon o fewn dogfennau cynllunio eraill yr ysgol.  Fe fyddwn yn adrodd ar gynnydd a deilliannau’r cynllun yn flynyddol.   Strwythurwyd y Cynllun Hygyrchedd i adlewyrchu a chefnogi amcanion yr ysgol o ran cyfleoedd cyfartal. Rydym yn cydnabod y bydd yr Awdurdod Lleol yn monitro gweithgareddau’r ysgol o ran  Deddf Cyfartaledd 2010 ac yn rhoi cyngor ynglyn â sut mae’r ysgol yn cydymffurfio â’i dyletswyddau.

 

 

GWRTH - HILIAETH

 

Mae hawl gan bob plentyn i dderbyn yr addysg orau a ellir ei gynnig gan yr ysgol gan roi cyfle i’r disgyblion i gyd i brofi amrywiaeth o weithgareddau.  Anelwn at greu ethos sy’n groesawgar i bawb.  Mae Ysgol Parcyrhun yn gweithredu Polisi Cydraddoldeb Hiliol a’n bwriad yw sicrhau y bydd ethos yr ysgol yn rhoi i’r plant yr amglchedd iawn i dyfu’n aelodau o gymdeithas amlddiwylliannol gan barchu eraill a dangos gwir ddiddordeb yn eu buddiannau. Mae’n bwysig parchu cred a diwylliant pobl eraill, mae’n bwysig felly i helpu’r plant i barchu ffyrdd eraill o fyw: i’w gwneud yn ymwybodol bod ffordd o fyw moesol ac ystyrlon yn gyffredin i bob cenedl a diwylliant; ac i fod yn garedig a thrugarog wrth bawb beth

bynnag fo’u cefndir diwylliannol.  Dilynir fframwaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol i gynnig profiadau eang i’r disgyblion er mwyn datblygu synnwyr o hunan werth a’r gallu uniaethu’n effeithiol ag eraill.  Mae’r Polisi Cydraddoldeb Hiliol yn cael ei effaith ar ein Polisi Disgyblu, y Polisi Addysg Grefyddol, y Polisi ABCh a’r Polisi Cyfleoedd Cyfartal

 

POLISI ETHOS,YMDDYGIAD A DISGYBLAETH

 

Ein dymuniad yn Ysgol Parcyrhun yw cynnal hinsawdd sy’n hybu agwedd gadarnhaol tuag at ymddygiad a disgyblaeth.  Ein bwriad yw datblygu ymwybyddiaeth o hunan ddisgyblaeth, cyfrifoldeb a pharch y naill at y llall yn ein disgyblion.  Gwobrwyir gwaith da  ac ymddygiad drwy roi sêr, pwyntiau, tystysgrifau ac Amser Aur.  Pan fydd rhywun yn torri’r rheolau hyn, defnyddir sancsiynau priodol, bwriadus fel colli amser rhydd, colli breintiau, ymddiheuridau ac adrodd i’r Pennaeth.  Trafodir problemau disgyblaeth difrifol â rhieni yn gynnar a phwysleisir y bartneriaeth hon.  Mae gan yr ysgol gytundeb cartref sydd i’w gytuno a’i lofnodi gan y plentyn,  rhieni a’r staff.

 

CWRICWLWM

 

Yn Ysgol Parcyrhun ein nôd yw datblygu dysgwyr hyderus ac annibynnol.  Mae’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn ein helpu ni i wneud hyn yn effeithiol.   

 

Ar hyn o bryd mae’n ofynnol yn ôl y Cwricwlwm Cenedlaethol i bob plentyn rhwng 7 ac 13 oed astudio pedwar Pwnc Craidd - Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth a’r Pynciau Sylfaen canlynol yn yr ysgol gynradd—Hanes, Daearyddiaeth, Dylunio a Thechnoleg,Technoleg Gwybodaeth, Celf,  Cerddoriaeth, Addysg Grefyddol, Addysg Gorfforol ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol.   Mae’n ofynnol addysgu Addysg Grefyddol yn yr ysgolion hefyd er nad yw’n bwnc y Cwricwlwm Cenedlaethol.  Dilynwn Maes Dysgu Cytunedig yr Awdurdod Lleol sy’n cwpasu pob agwedd o astudiaethau crefyddol a moesol.

 

Ar gyfer plant yn y Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn  mae’r gwaith yn seiliedig ar 6 Maes Dysgu y Cyfnod Sylfaen ( 7 maes ar gyfer y dosbarth Categori B)  o ran Datblygiad Iaith a Llythrennedd, Datblygiad Mathemategol, Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd, Datblygiad Creadigol, Datblygiad Corfforol a Datblygiad Personol a Chymdeithasol ( a Datblygiad yr Iaith Gymraeg i’r dosbarth Ffrwd Saesneg)

 

Yn Ysgol Parcyrhun mae cryn bwyslais ar ddatblygiad sgiliau—Meddwl, Cyfathrebu, TGCh a Rhif—ar draws y cwricwlwm.  Mae pwyslais hefyd ar bwysigrwydd y celfyddydau ac Addysg Gorfforol o ran datblygu gallu a diddordebau’r plant.  Yn ystod cyfnod y plant yn yr ysgol hon, ein bwriad yw rhoi’r cyfle iddynt ymwneud ag ystod o brofiadau diwylliannol drwy fynychu perfformiadau theatr lleol, gweithio gydag artistiaid, beirdd, hanesyddwyr, chwedleuwyr neu artistiaid perfformio.

 

Ein hamcanion o ran Addysg Gorfforol yw i hybu gweithgareddau corfforol a ffordd o fyw yn iach, datblygu agweddau cadarnhaol,gweithio fel rhan o dîm, hybu chwarae teg, sicrhau arfer diogel a mwynhad. Cynhelir clwb Campau’r Ddraig yn wythnosol.  Caiff y disgyblion cyfleoedd i fynychu cyrsiau preswyl yng Nghyfnod Allweddol 2:

 

Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Canolfan Pentywyn

ASESU

CYNNYDD PLANT AC ADRODD I RIENI

 

Mae’r ysgol yn dilyn polisi asesu parhaus ac yn adrodd yn ffurfiol ar gyflawniad ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2.  Anfonir Adroddiadau Blynyddol at rieni ar ddiwedd y flwyddyn ysgol ynghyd ag asesiadau athrawon ar ddiwedd y Cyfnodau Allweddol a chanlyniadau Profion Cenedlaethol Darllen ac Ysgrifennu.  Cynhelir nosweithiau agored dair gwaith y flwyddyn lle y  caiff rhieni gyfle i ymweld â’r ysgol a chael sgwrs â’r athro dosbarth am ddatblygiad eu plentyn.

 

 

GOSOD TARGEDAU

Gosodwyd targedau yn flynyddol er mwyn sicrhau cynnydd. Gweler disgrifiad llawn o systemau asesu a gosod  targedau yr ysgol yn y Polisi Asesu.

 

GWAITH CARTREF

 

Anogir pob plentyn o’r dosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 6 i ddarllen yn eang gartref.  Anfonir gwaith cartref adref yn wythnosol yn y Cyfnod Sylfaen a dwy waith yr wythnos yn yr Adran Iau.

 

Byddem yn gwerthfawrogi cefnogaeth rhieni i sicrhau bod gwaith cartref yn cael ei gwbwlhau a’i ddychwelyd yn brydlon.

 

 

RHIENI

 

Anogir rieni i gysylltu â’r ysgol os ydynt am drafod unrhyw fater ynglyn â’u plentyn / plant.  Yna, gwneir trefniadau priodol i drafod â’r pennaeth / athrawes ddosbarth yn ôl yr angen.    

Mae gan yr ysgol GRA a chynhelir cyfarfodydd yn aml a threfnir amrywiaeth o weithgareddau ganddynt. Defnyddir unrhyw arian a godir gan y GRA i brynu adnoddau ychwanegol i’r ysgol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWASANAETHAU

 

Caiff y disgyblion y cyfle i gyd- addoli yn ddyddiol.  Mae’r adegau yma yn cynnig cyfle arbennig i gymuned yr ysgol gyfarfod gyda’i gilydd i gydaddoli ac ystyried materion sy’n effeithio ar yr ysgol gyfan, gan gwmpasu pynciau mor amrywiol â bwlio, gwyliau, perthnasaud a phobl enwog.  Mae gan rieni’r hawl i dynnu eu plant yn ôl o’r gwasanaethau neu ran ohonynt a’r gwersi Addysg Grefyddol yn y dosbarth.  Mae croeso i chi drafod hyn gyda’r Pennaeth.

 

TROSGLWYDDO I’R YSGOL UWCHRADD

Mae plant Ysgol Parcyrhun yn trosglwyddo i Ysgol Dyffryn Aman ar ddiwedd Blwyddyn 6.  Fodd bynnag, y rhieni sy’n dewis i ba ysgol y bydd eu plant yn mynd.  Mae plant y Ganolfan Adnoddau i Blant â Nam ar eu Clyw yn trosglwyddo i Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth Caerfyrddin.

 Yn ystod Blwyddyn 6, mae’r Awdurdod Addysg Lleol yn anfon llyfryn manwl sy’n cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol ynghylch trefn ceisiadau a derbyniadau ysgolion uwchradd.  Mae Ysgol Dyffryn Aman yn darparu ffurflenni derbyn a gwybodaeth i ddisgyblion Blwyddyn 6 ac mae noson agored bob blwyddyn hefyd, a hynny’n rhoi cyfle i rieni disgyblion Blwyddyn 6 gwrdd â Phennaeth a staff Ysgol Dyffryn Aman.

Yn ogystal â hyn trefnir cynllun pontio / trosglwyddo hynod o effeithiol gan Ysgol Dyffryn Aman ac ysgolion cynradd yr ardal.  Mae hyn yn cynnwys Prosiect Awyr Las, sef cynllun ar gyfer plant Abl a Thalentog Blwyddyn 6 a 7.

TROSGLWYDDO I BLANT AG ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL

I blant ag Anghenion Addysgu Ychwanegol mae’r llwybr trosglwyddo yn dechrau gydag Adolygiad Blynyddol Blwyddyn 5 lle y  gwahoddir staff yr uwchradd i’r cyfarfod.  Yna, ym Mlwyddyn 6, cynhelir y cyfarfod trosglwyddo (Adolygiad Blynyddol yn yr ysgol uwchradd dynodedig a drefnwyd gan gydlynydd AAY Ysgol Parcyrhun yn gynnar yn nhymor yr Hydref.) Yn ystod Tymor yr Haf, trefnir diwrnodau trosglwyddo i ddisgyblion Blwyddyn 6 i’r sefydliadau uwchradd er mwyn sicrhau trosglwyddo llyfn i Flwyddyn 7.

 

 

DWYIEITHRWYDD

 Mae Ysgol Parcyrhun yn ysgol Categori A/B yn unol â pholisi iaith y Sir.  Dysgir y plant yn y Ffrwd Gymraeg yng Nghyfnod Allweddol 1 drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae’r plant yn y Ffrwd Gymraeg yng Nghyfnod Allweddol 2 yn dysgu’r Gymraeg fel iaith gyntaf a dysgir y pynciau sylfaen trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae’r plant yn y Ffrwd Saesneg yng Nghyfnod Allweddol 1 a 2 yn dysgu’r Gymraeg fel ail-iaith.  Rhoddir pwyslais ar ddatblygu sgiliau dwyieithrwydd bob plentyn ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol.

ADDYSG RYW

Mae’r deddfau addysg diweddaraf yn mynnu bod addysg ryw yn cael lle teilwng mewn ysgolion oherwydd y cyfrifoldeb sydd gan yr ysgol i sicrhau bod eu disgyblion yn cael eu paratoi’n ddigonol gogyfer eu bywyd fel oedolion.  Fe fydd hyn yn cael ei wneud mewn modd a fydd yn eu hannog i barchu gwerthoedd moesol a theuluol, yn rhan o fframwaith Addysg Iechyd ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol.  Ar ol ymgynghori â’r Pennaeth mae’r Llywodraethwyr wedi penderfynu ar bolisi Addysg Ryw cyffredinol ynglyn â chynnwys a threfniant.

Yn flynyddol, mae nyrs yr ysgol yn siarad â disgyblion Blwyddyn 6 ynglyn ag Addysg Rhyw. Gan rieni bydd y gair olaf os ydynt am i’w plant fynychu’r gwersi hyn.   Os cyfyd unrhyw broblem ymhlith merched Blwyddyn 5 neu 6 fe fydd athrawes yn ei drafod.  

 Mae croeso i chi gwrdd â’r Pennaeth os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ynglyn â’r agwedd hon o waith yr ysgol.

ANGHENION ADDYSGU YCHWANEGOL

 

Ein bwriad yw darparu cyfle i bob plentyn ddatblygu i’w lawn botensial, o gofio anghenion a gallu unigol y plentyn.  I’r mwyafrif o ddisgyblion, cyflawnir yr anghenion hynny yn y dosbarth drwy’r Cwricwlwm Cenedlaethol a pholisïau cwricwlwm cysylltiedig yr ysgol a’r strategaethau dysgu ac addysgu.

 

Fodd bynnag rydym yn cydnabod bod angen help ychwanegol ar nifer sylweddol o blant yr ysgol.  Credwn fod adnabyddiaeth gynnar ac ymyriad priodol yn gwella disgwyliadau Plant ag Anghenion Addysgu Ychwanegol.  Ein hamcan yw creu amgylchedd ysgol sy’n meithrin anogaeth, derbyniad, parch a sensitifrwydd fel y gall pob plentyn ag Anghenion Addysgu Ychwanegol brofi llwyddiant yn ôl eu cyfyngiadau unigol.

 

Cyflogir athrawes gan yr ysgol a rhoddir cymorth ychwanegol o fewn grwpiau bach y tu allan i’r dosbarth yn ôl yr angen.  Mae gan yr ysgol nifer o gynorthwywragedd sy’n cefnogi unigolion o fewn y brif ffrwd ac yn y Ganolfan Adnoddau i Blant â Nam ar eu Clyw.  Mae Ysgol Parcyrhun hefyd yn cydnabod  plant mwy abl a thalentog.  Darperir gweithgareddau heriol ac ymestynnol  i gwrdd ag anghenion y plant hyn.

 

Fe apwyntir aelodau o’r corff llywodraethol i arolygu’r ddarpariaeth ar gyfer AAY.  Fe chwaraeir y llywodraethwyr hyn ran allweddol wrth wneud gorolwg o’r holl faterion sy’n ymwneud ag AAY.  Croesawir rhieni i drafod y polisi hwn gyda’r Pennaeth, Cydlynydd  neu’r athro/ athrawes ddosbarth. 

 

Mae gan ddisgyblion sydd ag AAY Gynlluniau Addysgu Unigol sy’n gosod targedau clir ar gyfer cynnydd.  Adolygir y CAU yn rheolaidd ac fe’i adnewyddwyd yn ôl yr angen.  Gwahoddir rieni i’r ysgol i gwrdd â’’r cydlynwr / athrawes AAY i drafod y CAU a ‘r targedau.

Mae gan y Ganolfan Adnoddau llyfryn gwybodaeth i rieni plant sydd â nam ar eu clyw.

Mae ein cynllunio ar gyfer plant sydd ag AAY yn canolbwyntio ar yr yr unigolyn ac mae gan bob disgybl sydd â AAY Broffil Un Tudalen, Datganiad o Anghenion Addysgu Ychwanegol neu Gynllun Datblygu Unigol.  Gwahoddir rieni i gwrdd er mwyn adolygu’r dogfennau hyn yn rheolaidd.

 

DIOGELU

 

Mae pob aelod o staff yr ysgol hon yn gyfrifol am ddiogelu ac amddiffyn plant.  Os ceir pryderon ynglyn ag esgeulustra neu gam-drin corfforol emosiynol neu rywiol, yna mae’n ddyletswydd ar y staff yn unol â Threfn Diogelu Plant y Sir, i sôn am y mater wrth Gyd– gysylltydd Diogelu plant yr Ysgol.  Gall Cyd-gysylltydd yr ysgol ymgynghori â chyd-weithwyr proffesiynol yn ogystal ag asiantaethau perthnasol megis y Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol, yn unol â chanllawiau a phrotocol y Sir.   Gellir darllen Polisi Diogelu’r ysgol trwy wneud cais i swyddfa’r ysgol neu trwy ddarllen y polisi ar wefan yr ysgol-  www.parcyrhun.amdro.org.uk    Yn dilyn y trafodaethau hyn, efallai y bydd rhaid i gyd-gysylltydd yr ysgol gyfeirio’r plentyn yn swyddogol i’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, yn unol â chanllawiau a phrotocol y sir.  Yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n penderfynu os oes angen gweithredu neu beidio.  Oblegid natur y cyhuddiadau, ni fydd bob amser yn briodol i drafod y materion gyda’r rhieni cyn cyfeirio’r plentyn.  Y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r heddlu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gyhuddiadau.  Y Pennaeth, Mrs B. Martin yw Cyd-gysylltydd Diogelu Plant yr ysgol a’r Dirprwy Mrs N. Hallam sy’n ymgymryd â’r cyfrifoldeb hwn yn ei habsenoldeb y Pennaeth.  Mr P. Harry yw’r llywodraethwr penodedig sydd â chyfrifoldeb am ddiogelu ac amddiffyn plant.

E-DDIOGELWCH

Mae polisi e- ddiogelwch yr ysgol yn amlinellu pwrpas, natur a rheolaeth defnydd diogel o’r rhyngrhwyd yn yr ysgol a’r cartref.  Mae e-ddiogelwch yn elfen amlwg o ddysgu ac addysgu dyddiol ac yn cael ei hybu trwy Diwrnodau Defnydd Diogel o’r Rhynghrwyd a Gweithdai E-ddiogelwch / gwybodaeth i rieni.

DIOGELWCH YR YSGOL

 

Nid oes modd agor drysau’r ysgol o’r tu allan ac felly ceir mynediad i’r ysgol i  ymwelwyr trwy’r brif fynedfa wrth Swyddfa’r ysgol.  Mae iard yr ysgol yn gaeëdig.  Hefyd mae larymau tân a larymau lladron yn yr ysgol.

 

 

TREFNIADAU AR GYFER CAU YR YSGOL MEWN ARGYFWNG

 

Yn anaml cwyd yr angen i gau’r ysgol ar fyr rybudd e.e. eira, gollyngiad dŵr a.y.b.  Ar yr adegau hyn gwneir pob ymdrech i gysylltu â rhieni naill drwy neges destun, ffôn, gwefannau’r ysgol a’r Sir neu Radio Sir Gâr.  Eich cyfrifoldeb chi fel rhieni yw i sicrhau bod eich manylion cyswllt yn gyfredol.

 

PRESENOLDEB

 

2012-2013

93%

2013-2014

95.4%

2014-2015

94.9 %

2015-16

95.37%

 

Monitrwyd presenoldeb yn dymhorol a cysylltir â rhieni yn ôl yr angen. Ein targed ar gyfer 2016/17 yw 95.5%

 

ABSENOLDEBAU

 

Mae’n ofynnol i rieni ddanfon llythyr neu ffonio’r ysgol pan mae plentyn yn absennol neu am adael yr ysgol yn gynnar.  Rhaid nodi yr amser a’r trefniadau ynglyn â chasglu ei plentyn yn glir.  Mae’n hanfodol hefyd i’r ysgol wybod os oes rhywun arall ag eithrio rhiant/ gofalwr yn casglu’r plentyn ar ddiwedd dydd.  Mae hefyd yn bwysig os mae plentyn yn symud ysgol i rieni gysylltu â’r Pennaeth er mwyn trosglwyddo’r cofnodion priodol.  Cysylltir â rhieni ar ddiwrnod cyntaf absenoldeb os na dderbynnir rheswm am absenoldeb ei plentyn.

 

GWYLIAU YSGOL 2016/17

TYMOR

Tymor yn dechrau

Hanner-tymor yn dechrau

Hanner tymor yn gorffen

Diwedd tymor

Hydref 2016

2.9.16

24.10.16

28.10.16

16.12.16

Gwanwyn 2017

4.1.17

20.2.17

24.2.17

7.4.17

Haf 2017

24.4.17

29.05.17

02.06.17

21.7.17

 

Dosbarthwyd dyddiadau’r flwyddyn ysgol i rieni ond maent hefyd ar gael o Swyddfa’r Ysgol ac ar wefan Cyngor Sir Gaerfyrddin -www.carmarthenshire.gov.uk

 

PROSIECTAU

 

Mae’r ysgol yn cymryd rhan yn nifer o brosiectau diddorol:

 

CYNLLUN YSGOLION IACH – hybu ffordd iach o fyw

 

YSGOLION ECO – Mae Ysgol Parcyrhun yn anelu at fod yn ysgol werdd ac mae’r Cyngor Eco yn hybu syniadau ar sut y gallwn ni fel ysgol helpu’r amgylchedd.

 

KERBCRAFT – Prosiect Diogelwch ar yr Heol ar gyfer plant y Cyfnod Sylfaen.

 

GORWELION – Rhaglen Cyfoethogi’r Cwricwlwm

 

CWYNION

 

Gweithdrefn Gwyno

Mae'r ysgol yn dilyn y drefn gwyno enghreifftiol a awgrymwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n weithdrefn tri cham:

 

Cam A – Yn bennaf, mae hyn yn cynnwys trafodaeth anffurfiol gyda'r athro neu'r person dynodedig. Yn y rhan fwyaf o achosion, byddem yn disgwyl y byddai'r mater sydd yn peri pryder yn cael ei ddatrys yn anffurfiol yng Ngham A.

 

Cam B - Os ydych yn teimlo nad yw'r mater a achosodd bryder i chi ar y dechrau wedi'i ddatrys, dylech gyflwyno cwyn ysgrifenedig i'r Pennaeth. Bydd y Pennaeth yn ymchwilio i'ch cwyn ac yn cwrdd â chi.

 

Cam C - cwyn ffurfiol i Gadeirydd y Llywodraethwyr. Os na chaiff y gŵyn ei datrys yng Ngham B, dylai’r pwyllgor a sefydlwyd gan y corff llywodraethu i ymdrin â chwynion ystyried y gŵyn.

 

Mae copi o'r Weithdrefn Gwyno llawn ar gael ar gais wrth y Pennaeth ac hefyd mae copi o Bolisi Cwynion yr ysgol ar gael ar wefan yr ysgol.

 

CLYBIAU BRECWAST AC AR ÔL YSGOL

 

Mae’r Clwb Brecwast yn cwrdd o 7:50 y bore tan 8:50 y bore.  Mae’r brecwast yn rhad ac am ddim.

Mae Clwb Rhun, sef y clwb ar ôl ysgol yn cwrdd rhwng 3:00 o’r gloch a 5:00 o’r gloch bob prynhawn.  Y pris yw £5.00 y pen am sesiwn.  Yn ystod y sesiynau mae’r plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol e.e. Celf a chrefft, chwaraeon, coginio a thripiau.

 

 Am fanylion pellach cysylltwch â Miss L. Evans ar 079022 08059

 

Mae’r clybiau yma yn boblogaidd a dylid cofrestru’n fuan.

 

GWERSI CERDDORIAETH

 

TIWTOR

DYDD

OFFERYN

Mrs M. O’Toole

Dydd Gwener

Telyn

Mrs J. Rowberry

Dydd Iau

Chwythbrennau

Miss D. Fuge

Dydd Mercher

Côr

 

AROLYGU DOGFENNAU 

 

Mae hawl gan rieni edrych ar ddogfennau ysgol sy’n ofynnol i fod ar gael i bawb.  Gofynnir i rieni gysylltu â’r ysgol i drefnu amser cyfleus os ydynt am wmeud hynny.

Documents required to be made available by regulation may be inspected at the school.  Parents are requested to make arrangements with the school as to when it is convenient to do so.

 

Mae’r gwybodaeth sydd ar y prosbectws hwn yn gywir ar ddyddiad cyhoeddi ond gall newid yn ystod y flwyddyn academaidd.

 

Ceir gwybodaeth ychwanegol ar wefan yr ysgol -www.parcyrhun.amdro.org.uk